امروز : شنبه, 11 تیر 1401

shahre-hoshmand         

:::

= 1400/08/21 =

جشنواره ادبی هنری روایت حضور

_________________________________________

درباره جشنواره و موضوعات آن:

»روایت حضور« صرفا یک جشنواره نیست!

یک رویداد فراگیر دانشجویی است که نه تنها برگزیدگی تعدادي اثر هنري و ادبی، بلكه ایجاد یک جریان سازي موثر را

در زمینه روایت هاي مختلف از دوران کرونایی کشور در نظر دارد و با شبكه سازي گسترده استانی مسئله ي روایت کرونا

به دست جوانان را در سایر نقاط کشور نیز گسترش می دهد تا هر دانشجو یک راوي حضور باشد.

ما دانشجویان معتقدیم که امروزه نه تنها ایران، بلكه کل جهان درگیر دو جنگ بزرگ است: یكی جنگ با کرونا و دیگري

جنگ میان روایت ها از کرونا. جنگ اول در ظاهر مشهود بوده و قابل لمس است اما پیشگام نبودن و عدم اقدام به موقع

در میدان جنگ دوم، اثرات منفی خود را سال ها بعد در رویكردها و نگاه نسل هاي آینده در این باره نشان خواهد داد. از

این رو بسیار مهم است که روایت هایی که از کرونا ماندگار می شود، چه رویكردي داشته و چگونه بازتاب دهنده این دوران

مهم در تاریخ باشند.

یكی از رویكردهاي اصلی جشنواره این است که هرکس در دوره درگیري کشور با کرونا تالشی انجام داده، جهادگر این

میدان است و همه گروه هاي مردم، از معلمان، هنرمندان، صنعتگران و دستگاه هاي نظامی و انتظامی گرفته تا مسئولین

دولتی و غیردولتی و...، که هر یک به نحوي در تالش بوده اند تا باري از فشار کشور در دوره کرونا برداشته شود، سوژه

روایت بوده و جهادگر محسوب می شوند. آنچه در نظر داریم در این حرکت به ظهور برسد، »حضور« گسترده در مقابله ي

با کروناست. از طرفی، در کنار روایت پیشرفت و جهاد، روزهاي سخت کرونایی ناشی از برخی بی تدبیري ها؛ تغافل ها،

انفعاالت و سوء مدیریت هر گروهی از مردم در این عرصه را نیز به بیانی هنرمندانه و به قلم جسورانه و نگاه خالقانه

دانشجویان روایت می کنیم.

رویكرد اصلی جشنواره که انتظار می رود دانشجویان شرکت کننده در این راستا به تولید روایت هاي ناب یا کمتر بیان

شده بپردازند ، »بیان نحوه مدیریت جهادي کرونا« است. انتظار می رود سوژه هاي آثار، در هر کدام از موضوعات جشنواره

و به هر شكلی که بیان می شوند، بتوانند تصویري از چگونگی مدیریت، در صحنه حاضر بودن و اداره ي جهادي شرایط

کرونایی کشور را بیان کنند. و به همین منوال، سوء مدیریت ها را. روایت این موضوع که چگونه گروه هاي مختلف مردم

هر یک به طریقی کنار هم ایستاده اند تا بتوان شرایط بحرانی کرونا را بهتر اداره کرد، اصل ماجراي روایت حضور است.

حضور خودجوش، فعاالنه، فداکارانه، وسیع، موثر و به هنگام مردم در مقابله با کرونا.

بنابراین فراتر از نگاه هاي رمانتیک معمول به مسئله کرونا ، آثاري که حاوي نگاهی به مسئله مدیریت این حوزه باشند

از امتیاز محتوایی بیشتري برخوردار می شوند.

دبیرخانة روایت حضور متشكل از دانشجویان جوان و دغدغه مند سراسرکشور و با همراهی سایر نهادهاي دانشگاهی و

غیر دانشگاهی، جشنواره اي ادبی هنري را در 9 رشته ي شعر، داستان، روایت، فیلم نامه، مستند روایی، تصویر سازي،

کاریكاتور، پوستر و عكس میان دانشگاههاي کل کشور برگزار نموده تا بستري مناسب جهت تولید و ماندگاري آثار، پیش

روي دانشجویان مستعد و خالق قرار دهد.

»روایت حضور« براي داوري آثار از حضور 54 داور تخصصی ، اساتید دانشگاهی و غیر دانشگاهی بهره مند است و پس

از اختتامیه، برگزیدگان و استعداد هاي جوان به باشگاه مهارت روایت حضور دعوت شده و سپس می توانند به عضویت

رسمی باشگاه دانشجو راویان کل کشور درآیند. ضمنا آثار تولیدي در قالب هاي مختلف به چاپ و نشر عمومی می رسد. و

صاحبان آثار برگزیده جهت به کمال رساندن آثار خود و یا سرمایه گذاري بر روي تولید و ساخت از حمایت دبیرخانه

جشنواره بهره مند خواهند شد.

 

موضوعاتی که در این جشنواره روایت می شود شامل سرفصل هاي زیر است:

 مدافعان سالمت

 رزمایش مواسات و همدلی

 جهادگران داوطلب

 روایت پیشرفت

 

شرح و توضیح:

تالش کادر درمان اعم از پزشكان، پرستاران، بهیاران، نیروهاي خدماتی و پشتیبانی، امدادي، اورژانس و... به طور کلی تمام

خدماتی که توسط نیروهاي مستقر در مراکز درمانی، امدادي کشور به بیماران کرونایی ارائه شده است. هر اقدام خیرخواهانه

که در زمان شیوع بیماري کرونا براي ایجاد همدلی میان مردم صورت گرفته است همچون حضور اقشار مختلف مردم جهت

یاري رساندن به نیازمندان و بیماران اعم از تهیه و توزیع بسته معیشتی، دوخت ماسک و لباس براي کادر درمانی، تغسیل

و تدفین فوتشدگان کرونا، فعالیت گروههاي جهادي در این عرصه و پیشرفت ها و تولید محصوالت یا فناوري هایی که به

بهبود شرایط کرونایی کمک کرده همچون دستگاه هاي اکسیژن ساز، واکسن هاي داخلی و... و هر اتفاق و سوژه ي مهمی

ذیل این موارد که از نگاه شما دانشجویان مثبت یا منفی به نظر رسیده و روایت شود.

 

قوانین و شرایط شرکت در جشنواره:

شرکت کنندگان می بایست شرایط و نکات ذیل را در آثار ارسالی تمامی رشته ها رعایت کنند:

- کلیۀ دانشجویان سراسر کشور در مقاطع کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشته ها می توانند

آثار خود را در زمانبندی تعیین شده، به دبیرخانۀ مرکزی جشنواره ارسال نمایند.

- دانشجویان می بایست تا پایان مهلت مقرر، فرم ثبت نام را تنها از نشانی های رسمی جشنواره ) مندرج در صفحه و

کانال رسمی جشنواره( دریافت نمایند و ثبت نام از مسیرهای غیر رسمی، معتبر نمی باشد.

- اطالعات فرم ثبت نام و عناوین و محتوای آثار در تهیۀ مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی استفاده خواهد شد، از اینرو

مسئولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهدۀ شرکتکننده است.

- دبیرخانۀ جشنواره حق استفاده از آثار در رسانههای چاپی والکترونیک، اطالعرسانی، تبلیغات فرهنگی، اکران شهری

و نمایش های داخلی و خارجی را با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.

- تمامی امتیازات مادی و معنوی آثار تنها به صاحب اثر و ثبت نام کننده تعلق خواهد گرفت.

- آثار ارسالی نباید در هیچ جشنواره داخلی یا خارجی دیگری شامل رتبه های اول تا سوم شده باشند، اما صرف

شرکت در دیگر جشنواره ها بالمانع است.

- مالکیت مادی و معنوی آثار باید متعلق به هنرمند باشد و در صورت اثبات ادعای مالکیت غیر، از رقابت خارج خواهد

شد.

- پس از اتمام مهلت ارسال، انصراف داوطلب پذیرفته نیست و آثار ارسالی از روند جشنواره کنار گذاشته نخواهند شد.

- دبیرخانه جشنواره، حق فروش آثار به غیر را ندارد و مالکیت آثار در اختیار هنرمند است.

- در صورت برگزیده شدن اثر، اهداء کلیۀ امتیازات مادی و معنوی آن تنها به فرد ثبت نام کننده تعلق خواهد گرفت و

به صورت گروهی نخواهد بود. اما دانشجوی برگزیده مجاز است در صورت تمایل، امتیازات خود را با گروه تهیه کننده

به اشتراک گذارد.

- ارسال کار در هر دو بخش ادبی و هنری مجاز است و می توان حداکثر در 3 رشته از میان تمامی رشته ها شرکت

کرد.

- تعداد کارهای ارسالی در هر رشته حداکثر فقط می تواند 5 کار باشد.

- کیفیت تصاویر ارسالی مربوط به آثار باید نشاندهندۀ جزئیات اثر برای هیأت انتخاب باشد.

- دبیرخانۀ جشنواره مجاز است پس از اتمام مراحل انتخاب و داوری، تعدادی از عکسهای پذیرفته نشده را که

متناسب با اهداف مسابقه هستند، بهعنوان میهمان و خارج از بخش مسابقه و با رضایت هنرمند به چاپ و نشر

برساند.

- ثبت نام و ارسال آثار به منزلۀ قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

- تصمیمگیری دربارۀ موارد پیشبینی نشده و اعالمنشده، بر عهدۀ دبیرخانه می باشد.

- به تمامی شرکتکنندگانی که آثارشان به مرحله نمایشگاهی راه یابد، گواهی شرکت در جشنواره داده میشود.

- در صورت عدم رعایت هر یک از قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحلهای از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب

خواهد شد.

 

شرایط ارسال آثار در هر رشته:

داستان کوتاه:

- قالب مجاز شرکت در جشنواره در بخش داستان، داستان کوتاه تا حداکثر5000 کلمه میباشد.

- عنوان داستان باید توسط هنرمند مشخص و در فایل ارسالی درج شده باشد.

- استفاده از هرگونه سبک زبانی)معیار، محاوره( و ژانرهای مختلف آزاد است.

- زبان معیار داستان باید فارسی باشد و آثار به زبان های دیگر پذیرفته نخواهد شد.

روایت:

- آثار نباید داستانی باشند.

- روایت ها می توانند در قالب خاطره نگاری و متن ادبی نیز باشند.

شعر:

- ارسال اثر در تمامی قالب های شعری نو و کالسیک آزاد است.

- اشعار ارسالی در هیچ جشنواره دیگری نباید حائز رتبه شده باشند.

فیلمنامه:

- صرفا آثاری که به صورت فیلمنامه کامل ارسال شوند داوری خواهند شد.

- فیلم نامه ها باید به زبان فارسی معیار نوشته شده باشد.

 3-فیلم نامه هایی مجاز به شرکت در جشنواره هستند که بر اساس آن ها فیلمی ساخته نشده باشد.

- صرفا فیلم نامه های داستانی مجاز به شرکت در جشنواره هستند و فیلم نامه فیلم مستند پذیرفته نخواهد شد.

- آثار باید در قالب فیلم نامه فیلم کوتاه ارسال شود. )در نهایت به یک فیلم حداکثر 30 دقیقه ای منتج شوند.(

پوستر:

آثار باید تولیدی بوده و در سه قالب زیر ارائه شوند:

- پوستر با ابعاد 5۰ در ۷۰ سانتی متر و رزولوشن dpi 3۰۰

- فرمت آثار باید jpg وjpeg و با کیفیت باالی ۹ باشد.

- تکنیک طراحی می تواند دستی و یا دیجیتال باشد که این مورد آزاد است.

تصویرسازی:

- تکنیک اجرای اثر آزاد است.

- سیاه و سفید یا رنگی بودن هر دو مجاز است.

- آثار با تکنیکهای دستی باید به صورت فایل دیجیتال ارسال شوند و مسئولیت ویرایش رنگ و نور اثر به عهدۀ

شرکتکننده است.

- آثار باید در قطع A4 و یا مربع ۲۱در۲۱ سانتیمتر با وضوح 3۰۰dpi و فرمت jpg یا jpeg ارسال شوند و حجم

هر اثر نباید از 5 مگابایت بیشتر باشد.

عکس:

- تاکید: عکس ها باید پس از یکم اسفند۹۸ ثبت شده باشد. مبنای ارزیابی و صحتسنجی برای دبیرخانه، تاریخ درج

شده در اطالعاتِ عکس (Properties (خواهد بود.

- مسابقه صرفاً به صورت ”تک عکس“ برگزار میشود.

- ویرایش عکسها نباید به گونهای باشد که جنبهی استنادی عکس را مخدوش کند. )دخل و تصرف و دستکاری در

عکس ممنوع است.(

- عکسهای ارسالی میتوانند رنگی یا سیاه و سفید باشند.

- ترجیح بر نوشتن شرح عکس )Caption )برای هر عکس می باشد.

- توصیه میشود عکاسان از ”شرح عکس“ جهت بیان نکاتی که در عکس قابل مشاهده نیست و برای انتقال بهتر

موضوع به مخاطبان یا داوران کمک میکند استفاده کنند و آنچه را که در عکس دیده میشود مجدد بیان نکنند.از

آنجا که کیفیت نوشتن شرحعکس، در داوری و امتیازدهی مؤثر است، دبیرخانۀ مسابقه متنِ ارسالی از جانب عکاس

را بدون هیچگونه ویرایش به گروه داوری ارائه میکند.

- اندازه عکسها باید حداقل۲۰۰۰ وحداکثر3۰۰۰ پیکسل باشد.

- حجم هر عکس باید بین ۱ تا 3 مگابایت و با پسوند JPG یا jpeg باشد.

- رزولوشن عکس ها باید dpi 3۰۰ باشد.

- نحوه و جهت نمایش عكس ها براي داوري یا نمایش، مطابق با نحوۀ بارگذاري آثار در سایت خواهد بود.

- عکاس متعهد می شود پس از درخواست دبیرخانه، فایل خام عکس را فوراً ارسال کند. در غیر این صورت عکس مورد

نظر از جریان داوری و نمایشگاه کنار گذاشته میشود.

 اطالعات مندرج در فرم ثبتنام، عناوین و شرح عکسها در زمان داوری و تهیۀ مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد

استناد و استفاده قرار میگیرد، لذا مسئولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهدۀ عکاس است.

- ارسال عکسهایی که با تلفن همراه گرفته شدهاند نیز بالمانع است. اما باید قابلیت چاپ در ابعاد بزرگ را داشته

باشند.

کاریکاتور:

- آثار ارسالی حداقل در ابعاد 3۰در۲۰ سانتی متر ، با فرمت jpg یا jpeg و با رزولوشن dpi 3۰۰ باشند.

مستند روایی:

- مستندی که گوینده در حال روایت داستانی است که همزمان در حال رخ دادن باشد.

- اندازه و فرمت فایلهای ارسالی در این بخش با فرمت mp4 و کیفیت HD باشد .

- زمان آن حداکثر ۱5 دقیقه باشد.

- دوربینی که با آن ضبط میشود، میتواند موبایل یا دوربین حرفه ای باشد.

- جهت ضبط باید افقی باشد.

- سبک مستند روایی، نریشن باشد. )صدا روی تصویر قرار بگیرد.(

- استفاده از موسیقی زمینه متناسب با مستند آزاد است.

- حداکثر مجاز حجم ارسال آثار ۱20مگابایت است.

 

شیوة ثبت نام و ارسال آثار :

۱ .ثبت نام دانشجویان از طریق فرم ثبت نام الکترونیک جشنواره تا 23 آبان ماه ۱400

2 .بارگذاری آثار به روش تعیین شده در انتهای فرم ثبت نام

3 .دریافت کد اثر از طرف دبیرخانه

 

برای ارسال ثبت نام و آثار اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز