امروز : پنج شنبه, 04 مرداد 1403

shahre-hoshmand         

:::

 

 /\     چِلِگی دهم    /\   

--------------------------------------------------------------  

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون دهمین چِلگی / توسط محمد علی خلجی   / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور دهمین چِلگی / توسط وحید جعفری  / کلیک کنید

----------------

        برندگان و آثار نمایشگاه دهمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران دهمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان دهمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان دهمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی نهم    /\   

--------------------------------------------------------------  

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون نهمین چِلگی / توسط جلال پیرمرزآباد  / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور نهمین چِلگی / توسط هادی اسدی  / کلیک کنید

----------------

        برندگان و آثار نمایشگاه نهمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران نهمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان نهمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان نهمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی هشتم    /\   

--------------------------------------------------------------  

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون هشتمین چِلگی / توسط سعید صادقی   / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور هشتمین چِلگی / توسط محمدرضا اکبری / کلیک کنید

----------------

        برندگان و آثار نمایشگاه هشتمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران هشتمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان هشتمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان هشتمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی هفتم    /\   

--------------------------------------------------------------  

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون هفتمین چِلگی / توسط محسن اسدی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور هفتمین چِلگی / توسط  / کلیک کنید

----------------

        برندگان و آثار نمایشگاه هفتمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران هفتمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان هفتمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان هفتمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید 

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی ششم    /\   

--------------------------------------------------------------  

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور ششمین چِلگی / توسط علی پاکنهاد / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون ششمین چِلِگی / توسط  محمود نظری / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستها و آثار نمایشگاه ششمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران ششمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان ششمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان ششمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی پنجم    /\   

--------------------------------------------------------------  

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور پنجمین چِلِگی / توسط  مهدی فرد / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون پنجمین چِلِگی / توسط  سجاد رافعی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای پنجمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان پنجمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلِگی چهارم    /\  

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور چهارمین چِلِگی / توسط  سامان ترابی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون چهارمین چِلِگی / توسط  آیت نادری / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای چهارمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

       گالری آثار راه یافته به نمایشگاه چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان چهارمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلِگی سوم     /\  

--------------------------------------------------------------

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون سومین چِلگی / توسط  شهرام شیرزادی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور سومین چِلگی / توسط علیرضا پاکدل / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان سومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلِگی دوم     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور دومین چِلگی / توسط سعید نوروزی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون دومین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

       برندگان و فینالیستهای دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان دومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلِگی اول     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون اولین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور اولین چِلگی / توسط آرش فروغی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

       اسامی شرکت کنندگان اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان اولین مسابقه چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / بجنورد / کلیک کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

takbargsite

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز