امروز : دوشنبه, 26 آذر 1397
    ads    das    dsad    
:::

 --------------------------------------------------------------  

 /\     چِلِگی پنجم    /\   

--------------------------------------------------------------  

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور پنجمین چِلِگی / توسط  مهدی فرد / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون پنجمین چِلِگی / توسط  سجاد رافعی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای پنجمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان پنجمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلِگی چهارم    /\  

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور چهارمین چِلِگی / توسط  سامان ترابی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون چهارمین چِلِگی / توسط  آیت نادری / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای چهارمین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

       گالری آثار راه یافته به نمایشگاه چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان چهارمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

         فراخوان چهارمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلِگی سوم     /\  

--------------------------------------------------------------

       نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون سومین چِلگی / توسط  شهرام شیرزادی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور سومین چِلگی / توسط علیرضا پاکدل / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان سومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلِگی دوم     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور دومین چِلگی / توسط سعید نوروزی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون دومین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

       برندگان و فینالیستهای دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان دومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلِگی اول     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون اولین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور اولین چِلگی / توسط آرش فروغی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

       اسامی شرکت کنندگان اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان اولین مسابقه چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / بجنورد / کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

.

11chelegi